Strach má jméno GDPR

publikováno na jaře 2018 jako článek pro Connect (příloha časopisu Computer)

by Oldřich Janda

V posledních týdnech se stupňuje mediální palba na téma ochrany osobních údajů v kontextu s takzvaným GDPR(GeneralData Protection Regulation), tedy aktuálně platným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení se týká všech subjektů, které nakládají s osobními údaji fyzických osob občanů Evropské unie při výkonu své činnosti. Nezáleží tedy, kde daný subjekt – firma, živnostník, nezisková organizace nebo orgán veřejné samosprávy e – sídlí, ale čí údaje spravuje a zpracovává. Dosah tohoto nařízení je tak v zásadě celosvětový.
A jelikož jde o nařízení evropského práva, jedná se o přímo aplikovatelný právní předpis i v českém prostředí, tedy nevyžaduje formálně žádnou aktivitu ze strany českých zákonodárců. Účinnost nařízení GDPR, a povinnost subjektů zpracovávajících osobní údaje občanů EU, nastává dnem 25. 5. 2018.

Nebojte se zbytečně

Diskuze nad GDPR a řešení ochrany osobních údajů ve firmách a organizacích je v dnešní informační éře nezbytná. Naproti tomu vyvolaná mediální bublina živící strach a nechuť firem tohle téma řešit ničemu nepomáhá. Přitom strach není na místě, protože nás odvádí od řešení skutečné podstaty problému. V médiích a na sociálních sítích se z valné většiny řeší vysoké pokuty (až 4 % z celosvětového konsolidovaného obratu subjektu) nebo ubíjející byrokratické detaily. Z toho plyne jednoduše odpor firem řešit ochranu osobních údajů fyzických osob nebo snaha k ní přistoupit v zásadě formálně, aby se “vlk nažral a koza zůstala celá”.
Jenže na GDPR lze nahlížet také jako na velkou příležitost, jak si ve firmě (nebo organizaci) udělat pořádek. V tom lze GDPR vnímat opravdu pozitivně. Navíc oproti dosavadnímu Zákonu o ochraně osobních údajů (z.č. 101/2000 Sb.) se toho v zásadě příliš nemění. Kdo už “stojedničku” řešil, pouze své procesy odpovídajícím způsobem přeladí na GDPR a jede dál.
Bohužel řada firem a organizací si se stávající právní úpravou moc nelámala hlavu a teď se děsí z enormních likvidačních pokut. Svou pozornost by však majitelé firem a výkonní manažeři měli obrátit jinam. Pojďme pěkně popořádku.
GDPR je ve své podstatě o řízení rizik a zde jsou čtyři hlavní důvody, proč v dnešní informační éře řešit ochranu osobních údajů ve vaší firmě či organizaci:

  • Ochrana vašich aktiv a rozvoj byznysu (nebo činnosti organizace)
  • Řízení informačního rizika
  • Snížení administrativní zátěže
  • Řízení správního rizika

Ochrana aktiv a rozvoj

Vytvoříte-li funkční byznys je vaším primárním zájmem jej rozvíjet a chránit. Oč složitější a náročnější je vybudování fungujícího byznysu než jeho poškození nebo dokonce zánik? Zdá se to neuvěřitelné, že léta budujete podnik, a pak můžete skončit během pár dní nebo týdnů. V dnešní rychlé době, kdy jsou kritickým aktivem každé firmy či organizace informace a data, to však není nerealistické. Při nedostatečném řízení rizik může přijít úpadek firmy z důvodu ztráty reputace velmi rychle.
Chráníte-li dostatečně svá aktiva – data, snižujete riziko jejich úniku a potenciálního zneužití. A GDPR je o ochraně specifického okruhu dat, která jsou z objektivního pohledu nejcitlivější – tedy osobní údaje fyzických osob. V návaznosti na to snižujete riziko poškození svého jména, resp. svojí reputace. A co je v dnešním byznysu postaveném v podstatě na důvěře víc než “dobré jméno”? Bez něj těžko nějaký byznys uděláte, protože dobré jméno vytváří důvěru, stáváte se tak důvěryhodným partnerem pro vaše odběratele – zákazníky, dodavatele, ale i zaměstnance. A to jsou také tři skupiny fyzických osob, na které si u GDPR musíte dát především pozor.

Řízení informačního rizika

GDPR po každé firmě a organizaci, která nakládá s osobními údaji fyzických osob vyžaduje, abyste věděli jaké údaje (CO), z jakého důvodu, resp. právního titulu (PROČ) a jakým způsobem (JAK) s nimi nakládáte. Jeví se to jako formalita, ale některé situace, které jsme v rámci naší činnosti zažili v českých firmách, mohl napsat skutečně jen život sám.
Jen pro představu – každý ve firmě XY měl přístup ke mzdové agendě ostatních pracovníků, což se v praxi projevilo tak, že všetečný zaměstnanec sledoval, kdo dostal jakou odměnu, kdo má kdy dovolenou a měl přístup i k tak citlivým údajům, jako jsou informace o stupni postižení dětí ostatních pracovníků (tyto informace byly v systému evidovány pro potřeby řádného zpracování daní z příjmů). Nebo kdokoliv mohl stáhnout kompletní databázi 30 000 klientů a naložit s ní podle svého (prodat, založit vlastní firmu) bez toho, aniž by takové stažení bylo operativně dohledatelné. A takovéto informační “vytunelování” firmy není v našem prostředí nic ojedinělého. Některým podnikatelům se to stalo za dobu jejich působení i vícekrát.
Ano, GDPR směřuje k tomu, že víte co a jak se ve vaší firmě děje s informacemi a daty. Vědět, kdo má k čemu přístup a s jakým oprávněním je dnes esenciální. A pokud to majitelé firem a jejich manažeři nevědí? Toho by se pak měli děsit. Nikoliv toho, že nejsou v souladu s GDPR.

Snížení administrativní zátěže

Všimli jste si, jak některé údaje opakovaně řešíme při různých příležitostech a v odlišných systémech? A kolikrát s těmi stejnými údaji operují různí pracovníci a přepisují je stále dokola? Není nad to si udělat nebo nechat zpracovat procesně-datový audit a tyto neefektivity eliminovat. Navíc při plnění zákonné povinnosti vyplývající z nařízení GDPR – například povinnost sdělit fyzické osobě na základě její žádosti, jaké osobní údaje o ní zpracováváme nebo je dokonce ze svých systémů vymazat při odejmutí poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů – se může jednoduše stát, že to firmu prostě a jednoduše na nějaký čas administrativně vyblokuje. Představte si, že se vám takových požadavků sejde třeba padesát do týdne – kdo to bude dělat? Zjednodušování procesů a automatizace zpracování dat je cesta, která bude v prvopočátku konkurenční výhodou, postupem času nezbytnou nutností.

Řízení správního rizika

Sice poslední a z našeho pohledu nejméně zásadní, přesto je řízení správního rizika důležitým a neopomenutelným důvodem, proč GDPR řešit. Dobré je zmínit, že osobní údaje je třeba chránit přiměřeně. Operujete-li s dvacítkou telefonních čísel na své obchodní partnery, bude přiměřená úroveň ochrany výrazně níž, než když systematicky zpracováváte data o desítkách tisíc klientů ve své databázi, případně automatizovaně “rozhodujete” o jejich dalším životě (např. zda dostanou úvěr). Potenciální dopad na tyto subjekty bude při zneužití každého ze seznamů diametrálně odlišný, resp. minimalistický v prvním případě, fatální v tom druhém. S přiměřeností se tak budou pojit i případné pokuty nebo omezení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů (a tedy i GDPR) v České republice.
Samozřejmě, že mohou hrozit “šikanózní” udání od konkurence, zhrzených zaměstnanců nebo naštvaných zákazníků. Proto je dobré být připraven, nenechat se vyvést z míry, a se všemi zmíněnými skupinami (odběratelé, zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci) transparentně komunikovat.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zaručené univerzální řešení GDPR nemůže existovat, protože každá firma/organizace je jiná, jinak nakládá s jinými osobními údaji, zabývá se jinou činností a má jiné procesy.
Bohužel často není řešení výhradně na straně IT – nevíte-li, jaké osobní údaje máte, co a proč s nimi děláte, nemůžete vědět, jak je chránit.
Jak tedy prakticky přistoupit k GDPR a zajištění souladu firemních procesů s tímto nařízením?

  • Provést ve firmě procesně-datový audit čili zmapovat si v organizaci osobní údaje a související procesy
  • Udělat z tohoto auditu záznam nebo zprávu včetně seznamu opatření, jak napravit identifikované nedostatky, tedy rozpor s GDPR
  • Zrealizovat a zavést nápravná opatření, což povede k zajištění souladu s nařízením.

Výše uvedené kroky může každá firma realizovat sama v rámci interního týmu nebo si najmout tým externích právníků, specialistů na IT a odborníků na procesní audity nebo tyhle dva přístupy zkombinovat.

Zapojte se do řešení

Jenže pozor! GDPR není jednorázová záležitost. Jedná se o dynamický nikdy nekončící proces (jako byznys sám) a jakékoliv změny v organizaci, produktech, smlouvách atp. je nutné vždy posoudit v kontextu souladu s GDPR. S ohledem na to je dobré se alespoň částečně do řešení GDPR od prvopočátku zapojit a využít jej pro nezbytnou změnu firemního myšlení: informace a data jsou dnes jádrem jakéhokoliv byznysu (ale i nepodnikatelských činností) a jejich přiměřené ochrana je do budoucna nezbytná.

Spoluautorem článku je Mgr. Ing. Jana Krouman

Mohlo by Vás zajímat